employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

So sánh kỹ năng của lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp trên thế giới

Posted by Huy Tran on Feb 7, 2017 11:15:54 AM

Tầm quan trọng của năng lực lãnh đạo đối với hiệu quả của doanh nghiệp là điều đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cách định nghĩa và đo lường hiệu quả lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi mà các tập đoàn đa quốc gia thường xuyên luân chuyển quản lý và lãnh đạo của họ từ nước này qua nước khác. 

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đo lường hiệu quả lãnh đạo? Các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp từ những quốc gia khác nhau có sở hữu cùng ưu điểm và nhược điểm không?

Tìm hiểu câu hỏi trả lời tại bài viết của chúng tôi tại đây. 

Topics: lãnh đạo
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles