employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Mười điều cần lưu ý bạn chọn nghề (phần 2)

Posted by Thanh Le on Apr 2, 2015 11:34:00 AM

Tiếp nối 5 trong số 10 điều lưu ý khi chọn nghề (phần 1), phần 2 sẽ hoàn thành 5 điều còn lại và đúc kết điều cốt lõi nhất cho các bạn.

6. Mỗi người có con đường của riêng mình

Read More

Topics: chọn nghề, nghề nghiệp, Định hướng, lưu ý

Mười điều cần lưu ý bạn chọn nghề (phần 1)

Posted by Thanh Le on Apr 1, 2015 3:58:00 PM

Read More

Topics: chọn nghề, nghề nghiệp, Định hướng, lưu ý
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles