employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 2.2

Posted by Vy Huynh on Jan 8, 2015 11:30:00 AM

4. Người quản lý/lãnh đạo thường xuyên thất hứa

Bạn có thấy kịch bản sau đây quen thuộc: Bạn hứa với nhân viên: "Tôi có kế hoạch để thăng chúc, tăng lương cho bạn trong vài tháng tới" hoặc "Nếu bạn hoàn thành tốt dự án này, bạn sẽ được thưởng cao".

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, quản lý kém năng lực

Tại sao 70% nhân viên của bạn muốn thay đổi công việc? Phần 2.1

Posted by Vy Huynh on Jan 7, 2015 11:30:00 AM

Read More

Topics: quản lí, lãnh đạo, quản lý kém năng lực
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles