employee assessment solutions blog

describe the image

BLOG

Một số vấn đề trong đội ngũ bán hàng. Doanh nghiệp bạn có đang gặp phải ?

Posted by Vy Huynh on Mar 19, 2014 9:00:00 AM

Trong năm 2013, tập đoàn Profiles quốc tế đã tiến hàng một cuộc nghiên cứu với mục đích tìm hiểu những thách thức trong đội ngũ bán hàng mà các công ty trong khu vực này gặp phải. Sau cuộc nghiên cứu với hàng trăm công ty đa quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ, sau đây là một vài kết quả từ cuộc nghiên cứu:

Read More

Topics: Kỹ Năng Bán Hàng, Bán hàng, tính cách, turnover rate
guest blogger VI (2)

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

see all

Kết nối với Profiles